Loading

Taahhütname

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), bir tarafta Cevizlidere Mahallesi 1288 Sokak No : 1/6 Çankaya/ANKARA adresinde mukim ve Başkent Vergi Dairesi’nde 739006185 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, SAHRA TELEKOM TİCARET VE LTD. ŞTİ. (bundan böyle SAHRA TELEKOM olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, SAHRA TELEKOM’a abone olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dâhilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş ve SÖZLEŞME’nin bir nüshası ABONE’ye verilmiştir.

Madde 2 – TANIMLAR

ABONE: Yukarıda bilgileri bulunan SAHRA TELEKOM şebekesine abone olmak için, bizzat veya vekili kanalıyla işbu sözleşmeyi şartlarına uygun olarak imzalayarak başvuran ve başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişi. (Bireysel ve Kurumsal Müşteriler ile Callshop ve Callcenter vb. müşteri tipleri sözleşme içerisinde ABONE olarak anılacaktır),

KONUMDAN BAĞIMSIZ NUMARALAR: Coğrafi anlamı olmayan ve konumdan bağımsız hizmetler için kullanılan numaraları,

CALLCENTER: İŞLETMECİ’nin sağladığı HİZMET ile kendi müşterilerine ulaşarak ürün ve hizmet tanıtımı, satış, pazarlama ve destek hizmeti veren çağrı merkezleridir.

CALLSHOP: İŞLETMECİ’nin sağladığı HİZMET ile kendilerine ait işletmelere gelen müşterilerine ücretli telefon görüşmeleri sağlayan kontörlü telefon ile arama noktalarıdır.

COĞRAFİ NUMARALAR: Sabit bir adreste kullanılan ve coğrafi anlam taşıyan numaralardır.

KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

İŞLETMECİ: SAHRA TELEKOM.

HİZMET: İŞLETMECİ’nin KURUM’dan aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği her türlü telekomünikasyon hizmeti.

SABİT TELEFON HİZMETİ (STH): İŞLETMECİ tarafından coğrafi veya konumdan bağımsız numara tahsis edilerek, internet ve diğer teknolojik altyapılar üzerinden ABONE’ye telefon hizmetlerinin sunulması.

SMS HİZMETİ: İşletmecinin aboneye hizmet verebilmek için oluşturduğu şifre ve kullanıcı adıdır.

PSTN:Açık Anahtarlı devreler üzerinden yürütülen haberleşme hizmeti.

TARİFE:İlgili mevzuata uygun şekilde SAHRA TELEKOM tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesi.

ÖN ÖDEMELİ SİSTEM:Kullanıcının gerek tahsis edilen şifre ile sisteme girişini, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklenmesini sağlayan, Türk Lirası’nın tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren servis.

WEB ŞİFRE: ABONE’ye İŞLETMECİ tarafından elektronik ortamda belirlenerek tahsis edilebilecek olan, bazı abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi ifade eder.

VOIP ŞİFRE: İşletmecinin aboneye hizmet verebilmek için oluşturduğu şifredir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu SÖZLEŞME, İŞLETMECİ tarafından ABONE’ye sunulan HİZMET ile ilgili olarak TARAFLAR’ın karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Madde 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Abonelik talebinde bulunan kişi, işbu sözleşmenin önyüzünde yer alan formu usulüne uygun doldurup sözleşmeyi imzalamakla SAHRA TELEKOM’a aboneliği için başvurmuş SAHRA TELEKOM, abonelik işlemlerinin tamamlanması için abonelik talebinde bulunan kişiden belirli bir avans ve/veya depozito talebinde bulunma hakkına sahiptir.
  • Başvuru üzerine abonelik talebinde bulunan kişiye tahsis edilen aboneliğin, hizmet verilmesi için sağlanması gerekli koşullar abonelik talebinde bulunan kişi tarafından yerine getirilmesi şartı ile SAHRA TELEKOM tarafından en geç 5(beş) işgünü içerisinde konuşmaya açılır. SAHRA TELEKOM aşağıda belirtilen nedenlerle abonelik talebini reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir;
  1. Abonelik talebinde bulunan kişinin sözleşme akdi için vermiş olduğu belgelerin eksik, sahte ve yanlış olduğunun saptanması,
  2. Abonelik niyetinde olan kişinin kötü niyetli olduğu saptanması,
  3. Abonelik talebinde bulunan kişinin beyanına istinaden kredi limiti için yapılacak araştırma sonucunda kredi riskinin yüksek veya kredisinin yetersiz olması,
  4. Abonelik talebinde bulunan kişinin SAHRA TELEKOM’un veya diğer Telekom şirketlerinin kara listesinde bulunması,
  5. ABONE’nin İŞLETMECİ’den aldığı HİZMETİ şahıslara ticari olarak kullandırması,
  6. İşbu abone sözleşmesine aykırı davranılması,
  7. ABONE’nin numarayı taahhüt ettiği dönem içerisinde 3 aydan uzun süre kullanmaması,
  8. ABONE’nin herhangi bir elektronik ekipman ya da yazılım kullanarak arayan numara bilgisini değiştirmek yada tespit edilemeyecek şekilde saklayarak yurt dışından başlayan çağrıları yurt içinden başlıyormuş gibi gözükmesine sebep olduğu anlaşıldığı taktirde geriye dönük olarak hizmet ücretlendirilmesi GSM ve sabit operatörlerin yurt dışı sonlandırma birim dakika tarifesinin

%30 fazlası esas alınarak tekrar hesap edilir. Bu hesaplamadan doğacak ücret farkı geçmişe dönük olarak aboneden talep edilir. Sahra Telekom bu durumun devam etmesi halinde hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.

4.3 – İŞLETMECİ, ABONE’ye; PSTN, mobil, terminal ve yazılımlar vasıtası ile ve/veya internet üzerinden telefon görüşmesi ile birlikte alt yapının tamamlanmasından sonra SMS hizmeti de sağlayacaktır.

4.4 –TARİFE değişiklikleri hakkında güncel bilgileri SAHRA TELEKOM, web sitesi, elektronik posta yolu ile veya SMS ile aboneye bildirecektir. Tarifelerin değişmesi durumunda abone hiçbir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.5 – SAHRA TELEKOM vereceği servisler için gerekli her türlü bakım onarım hizmetlerini uzaktan sağlayacaktır. Uzaktan servis verilememesi halinde ücreti abone tarafından karşılanmak şartıyla cihazın Sahra Telekom a ulaştırmak zorundadır. Abone tarafında kablolama ve benzeri fiziksel şartların sağlanmasını temin etmek abonenin sorumluluğundadır. Sahra Telekom gerektiğinde uzaktan teknik destek sağlayacaktır.

4.6 – Abone borcuyla ilgili temerrüde düşmesi halinde, SAHRA TELEKOM gerekli ihtarnamelerini gönderir ve gerekirse hukuki yollara da başvurabilir.

4.7 – Mücbir sebeplerle, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları veya 3.Şahıslar veya yasal nedenlerle ya da bu sözleşmeden kaynaklanan diğer nedenlerle aboneliğin konuşmaya kapatılması veya terminal cihazının bulunduğu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde ABONE, İŞLETMECİ’den hiçbir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. Ancak İŞLETMECİ’nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle ABONE’ye HİZMET sağlanamadığı hallerde abone hizmet sonlandırma dilekçesi ile aboneliğini sonlandırma talebinde bulunabilir.

4.8 – ABONE’nin mevzuata uymayan isteklerini sağlamak amacıyla hile veya muvazaa yolu ile STH hattı ile işlem yaptırdığı anlaşıldığında, bu işlem ile ilgili her türlü sözleşme geçersiz sayılabileceği gibi, İŞLETMECİ, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. ABONE, bundan dolayı herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. İŞLETMECİ, bu durumdan doğacak zararlarından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

4.9 – ABONE’nin işbu sözleşmede belirtilen adresine yapılacak her türlü tebligat, alındığı kaydı olmaksızın kendisine yapılmış sayılır. Şirket abonelerinden de fatura tebligat adresi, aksi sözleşmede yazılı olarak beyan edilmedikçe şirketin ticari sicilinde kayıtlı bulunduğu adres olarak kabul edilir. ABONE’nin bu adreste yapacağı geçici veya sürekli değişiklikleri yazılı olarak bildirmemesi halinde işbu sözleşmede yazılı adrese yapılan tebligatlar geçerli olarak ve İŞLETMECİ yeni adrese tebligat yapılmamasından sorumlu olmayacaktır.

4.10 – Verilen hizmet bir alternatif haberleşme hizmetidir. Sahra Telekom acil arama numaralarına yapılan çağrıların bağlanmasını garanti etmemektedir.

Madde 5 – MALİ HÜKÜMLER

5.1 – ABONE, SAHRA TELEKOM’un toplu iletişim yöntemleri dahil, çeşitli yöntemlerle ABONE’ye duyurduğu tarifesinde yer alan tahsis ücretlerini (bir defaya mahsus ödenir), başlangıç paketi ücretini yasalarla belirlenen ve ABONE’nin taraf gösterildiği ücret, fon, vergi, resim, harç ve ileride kanun, tamim ve/veya tebliğler ile belirlenecek, STH terminal cihazı ve yazılımlarının kullanımına münhasır ek yükümlülükler ile ilgili ödeme kalemlerinin ilavesi ile birlikte faturalar veya tebligat üzerinde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdür.

5.2 – ABONE’ler borç tutarlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler. Faturalar, son ödeme tarihinden önce aboneye ulaşacak şekilde gönderilir. ABONE, fatura bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda, gecikmeden kaynaklanan finansal kaybın telafisi amacıyla, faturada belirtilen orandaki gecikme bedelini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda SAHRA TELEKOM, ilgili dönem faturası üzerinde belirtilen süre sonunda servisin tek taraflı ya da iki taraflı görüşmeye kapatılması, işbu sözleşmenin uygulanmasına ara verilmesi ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Ayrıca SAHRA TELEKOM’ un belirleyeceği limitleri aşan kullanımlarda da ABONE’nin aboneliği geçici olarak görüşmeye kapatılabilir.

5.3 – ÖN ÖDEMELİ SİSTEM’de Türk Lirası yüklemelerinde kötü niyetli kullanım durumunda bu kanallardan sunduğu hizmeti kısıtlama, yapılan işlemleri iptal etme (yüklenen krediyi veya yapılan ödemeleri geri çekme) ve ABONE’ye ait hatları görüşmelere kapama hakkını saklı tutar.

5.4 – ÖN ÖDEMELİ SİSTEM’de ABONE, kendisine önceden bilgi verilen kullanım süreleri içinde TL yüklememesi halinde, hattının önce geçici süreli ve sonra da tamamen görüşmeye kapatılabileceğini kabul etmektedir.

5.5 – ABONE kendisine bedelsiz tahsis edilen numarayı 12 (oniki) ay geçmeden önce başka bir operatöre taşımak ister ise numara tahsis ve kullanım bedeli olan 150 TL’yi İŞLETMECİ’ye ödemekle yükümlüdür.

Madde 6 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu sözleşmenin süresi; aksi işbu sözleşmenin ön yüzünde belirtilmedikçe, sözleşmenin ilgili maddesine göre ABONE statüsünün kazanıldığı tarihten itibaren 12(on iki) aydır. Sözleşme’nin sona erme tarihinden en az 30(otuz) gün öncesinden taraflardan herhangi biri Madde 4’deki yükümlülükleri yerine getirerek yazılı fesih ihbarında bulunmadıkça, işbu sözleşme 12(on iki) aylık süreler halinde kendiliğinden yenilenecektir. Madde 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda SAHRA TELEKOM tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikâyetleri Çözüm Mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamazsa, SAHRA TELEKOM’un ikametgâhının bulunduğu Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İşbu SÖZLEŞME Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine uygun olarak düzenlenmiştir.

Madde 8 – 3 ay boyunca kullanılmayan ya da fatura ödemesi yapılmayan numaralar SAHRA

TELEKOM tarafından iptal edilebilir.

Bizi Arayın!